Regulamin KAT Tenis

 

 

Regulamin usług świadczonych przez KAT-Tenis. Prawa autorskie, polityka prywatności, regulamin organizacji imprez turystycznych.

 

Regulamin KAT-Tenis – Prawa autorskie KAT Tenis:

Wszelkie treści zawarte w witrynie Kat-tenis.pl podlegają prawom autorskim. Informacje, teksty, zdjęcia lub grafika zamieszczone w naszym serwisie WWW mogą być wykorzystywane wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów i nie wolno ich powielać, modyfikować, licencjonować ani publikować w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody KAT Tenis.

 

Regulamin KAT-Tenis – Polityka prywatności:

Nasza witryna używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, aby na podstawie statystyk móc ulepszać i optymalizować nasz serwis na potrzeby użytkowników. Nie wykorzystujemy tej technologii do rejestracji danych osobowych użytkowników.

Cookies jest niewielkim plikiem tekstowym wysyłanym z serwisu do przeglądarki. Plik taki przetrzymuje informacje dostarczone przez naszą stronę, które później serwis ponownie próbuje wczytać. Służy to głównie do zapamiętywania ustawień użytkownika w celu późniejszego ich odtworzenia.

Jeżeli nie wyrażają Państwo chęci przetrzymywania takich plików należy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek domyślnie ma włączone „ciasteczka”. W indywidualnych ustawieniach po wyłączeniu ich mechanizmu z przeglądarki internetowej przestaną one funkcjonować i nie będą dostępne dla serwisu.

 

Regulamin KAT-Tenis – Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kiszczyński – Akademia Tenisa (dalej KAT Tenis) z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 25/17, 55-011 Siechnice, adres mail – biuro@kat-tenis.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej nam dobrowolnej zgody. Mają Państwo prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@kat-tenis.pl przesłany z adresu, za pośrednictwem którego zgoda została udzielona. W przypadku przesłania żądania z innego adresu prosimy o podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację Państwa w naszych bazach danych.

3. Powierzacie nam Państwo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy.

4. Przetwarzamy Państwa dane w celach informowania Państwa o organizowanych przez KAT Tenis wydarzeniach sportowych i obozach sportowych oraz informacjach związanych z dokonywaniem płatności za uczestnictwo w zajęciach sportowych

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z KAT Tenis w celach realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, organizacji obozów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez KAT Tenis, a także działalności marketingowej KAT Tenis.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KAT Tenis jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w systemie szkolenia KAT Tenis.

7. Państwa dane osobowe będą przez KAT Tenis przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KAT Tenis (Kiszczyński – Akademia Tenisa)
ul. Jana Pawła II 25/17; 55-011 Siechnice
www.kat-tenis.pl

 

Regulamin KAT-Tenis – Regulamin świadczenia usług i organizacji imprez turystycznych KAT Tenis:

Dane firmy:

Michał Kiszczyński, Jana Pawła II 25/17, 55-011 Siechnice, NIP: 8512918225, REGON: 320989322.

1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez

Michał Kiszczyński , NIP: 851 291 82 25, REGON: 320989322

występującej jako Organizator, zwanej dalej KAT-TENIS następuje po:

 1. zapoznaniu się przez Uczestnika z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi dotyczącymi, określonej oferty turystycznej.

 2. dostarczenia do KAT-TENIS wypełnionej i podpisanej „Umowy – Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej”. Umowę-Zgłoszenie może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o szczegółach dotyczących oferty. Prawo do dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową.

 3. wpłacie zaliczki w wysokości podanej przy wybranej przez uczestnika ofercie. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana w podanym przez KAT-TENIS terminie, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty powoduje wykluczenie z imprezy z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez KAT-TENIS terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

3. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie KAT-TENIS, podając termin i nazwą miejsca , do którego miał jechać. O wysokości kosztów poniesionych przez uczestnika rezygnującego z imprezy (zgodnie z punktem 4) decyduje data odbioru rezygnacji przez KAT-TENIS lub dzień niewykonania przez uczestnika czynności określonych umową.

4. Koszty ponoszone przez uczestnika w wypadku rezygnacji:

 1. w terminie powyżej 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł,

 2. w terminie 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy,

 3. w terminie 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 20% i nie więcej niż 50% ceny imprezy.

 4. w terminie poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 50% i nie więcej niż 90% ceny imprezy.

 5. KAT-TENIS przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zmniejszenia kosztów rezygnacji w stosunku do opłat określonych w § 4 pkt. a-d) z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.

5. Warunki rezygnacji:

 1. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże KAT-TENIS osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie za zgodą Organizatora obowiązki wynikające z zawartej umowy,

 2. Opłatę manipulacyjną w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym pobiera się za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy np. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, standardu zakwaterowania.

6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpiły nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, KAT-TENIS zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik zobowiązany jest poinformować KAT-TENIS w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przez wyjazdem.

7. KAT-TENIS zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub zaniechanie osób trzecich nie będących kontrahentami „KAT-TENIS”, nie uczestniczących w umowie, uniemożliwiających realizację umowy i jeśli działania tych nie można było przewidzieć; siła wyższa; brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług fakultatywnych zakupionych przez Uczestników (np. baseny, wyciągi narciarskie itp.) Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników, które stanowi 75% miejsc przewidzianych w danej imprezie, może nastąpić nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

 1. KAT-TENIS może podwyższyć cenę imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu cen albo wzrostu kursów walut w przypadku wyjazdów zagranicznych. Powyższe okoliczności muszą być udokumentowane, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 20 dni poprzedzających datę wyjazdu. Po otrzymaniu od KAT-TENIS pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić KAT-TENIS, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

8. Odpowiedzialność Zgłaszającego i Uczestnika obozów młodzieżowych:

 1. Zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy „Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku”. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania imprezy (np. zażywanie leków, uczulenie itp.) winny być wpisane do karty. Brak karty uniemożliwia wyjazd razem z grupą.

 2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać w trakcie imprezy aktualnie obowiązujące dokumenty (np. legitymację uczniowską).

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku lub zagubienia przez uczestnika w/w dokumentów.

 4. Uczestnik winien bezwzględnie stosować się do regulaminu imprezy, poleceń kierownika, opiekunów i innych przepisów organizacyjnych właściwych dla miejsca imprezy. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków odurzających i samowolne oddalanie się od grupy.

 5. W wypadku naruszenia zasad określonych w pkt. d), Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie na koszt własny/Zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń. Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika imprezy na własny koszt. W wypadku odmowy Organizator będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika. W przypadku poniesienia przez Organizatora dodatkowych kosztów w związku z wykluczeniem Uczestnika zostaną one zwrócone przez Zgłaszającego/Opiekuna.  Zgłaszający/Opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie podopiecznego wychowawcy kolonijnemu nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez podopiecznego.

 6. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. W wypadku braku środków Uczestnik może zostać wykluczony z imprezy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. e). W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody, Uczestnicy zajmujący wspólnie pokój odpowiadają za jego stan solidarnie.

9. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody:

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec KAT-TENIS za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.

 2. KAT-TENIS zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń  Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.

10. Odpowiedzialność KAT-TENIS za przebieg imprezy:

 1. KAT-TENIS jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela KAT-TENIS w celu umożliwienia im naprawienia wady. Zaistnienie wady nie może być podstawą reklamacji jeśli jej naprawa nastąpi bez opóźnień   Jeśli wada nie zostanie usunięta, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej, w czasie trwania imprezy, przedstawicielowi KAT-TENIS.

 2. Jeżeli z winy KAT-TENIS, nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, KAT-TENIS przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wartości handlowej wadliwie zrealizowanego świadczenia. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

 3. Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione nie później niż 14 dni od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje KAT-TENIS udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

11. Zobowiązania KAT-TENIS:

 1. KAT-TENIS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w umowie, tych których nie można było przewidzieć albo jeśli wystąpiły zdarzenia wynikające z siły wyższej.

 2. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, KAT-TENIS zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Uczestnik może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy. KAT-TENIS nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy zaoferuje świadczenia zastępcze o co najmniej równorzędnych: standardzie i wartości, zaś  Uczestnik bezzasadnie nie przyjmie tego świadczenia.

 3. KAT-TENIS nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn winy Uczestnika, chyba że Uczestnik odpowiednio wcześnie poinformuje przedstawiciela KAT-TENIS o rezygnacji z danego świadczenia, co pozwoli KAT-TENIS , działającemu przy zachowaniu należytej staranności, ograniczy ponoszone przez niego w tym zakresie koszty rzeczywiste.

 4. KAT-TENIS ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny imprezy turystycznej, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.

12. „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej” są obowiązujące również dla osób towarzyszących, reprezentowanych przez Uczestnika.

13.  Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje Uczestników powstałe w trakcie imprezy.

14. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie Uczestnika imprezy.

15. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce odbywania imprezy na koszt własny.

16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy, w przypadku braku porozumienia między stronami, będą rozstrzygane przez właściwy sąd cywilny.